VoiceWaves xa tawm Compound x VoiceWaves kev cob qhia rau pej xeem

Peb Hlis 11, 2021 · 

VoiceWaves koom tes nrog Compound, ib cheeb tsam kev coj noj coj ua thiab txuj ci yeeb yam hauv nroog, los tuav haujlwm kev cob qhia txhua lub hlis uas Cov Hluas Tshaj Lij qhia txog cov txuj ci uas lawv kawm nrog cov tswv cuab pej xeem.