yli nqa tawm Civic Empowerment Training Series

Lub Ib Hlis 29, 2022 ยทโ€ƒ

Nyob rau hauv kev koom tes nrog Daly City Youth Health Center, yli nqa tawm Civic Empowerment Training Series. Cov tub ntxhais hluas muaj peev xwm hais ncaj qha rau cov thawj coj hauv nroog, cov neeg tawm tswv yim thiab cov tswv cuab hauv tsev kawm ntawv