yli tuav lub xyoo 33rd Peer Summit

Lub Ob Hlis 19, 2020 · 

yli tuav lub 33rd txhua xyoo Peer Summit rau ntau tshaj 150 cov tub ntxhais kawm theem nrab hauv lub nroog. Cov tub ntxhais kawm tau koom nrog kev cob qhia thiab kawm txog kev siv yeeb tshuaj, kev noj qab haus huv ntawm kev sib deev, kev ncaj ncees ntawm haiv neeg, thiab lwm yam.