yli cov hluas npaj taug kev tawm hauv kev txhawb nqa ntawm Palestine

Lub Kaum Hlis 25, 2023 · 

Txij li thaum Lub Kaum Hli 2023, cov tub ntxhais hluas hauv Marin Organizing for Racial Equity tau npaj taug kev tawm ntawm tsev kawm ntawv los txhawb Palestine. Tsis tas li ntawd, cov tub ntxhais hluas tau tuaj koom lub rooj sib tham Pawg Neeg Saib Xyuas (BOS) los muab cov lus pom zoo rau pej xeem thiab hais kom BOS kom dhau qhov kev daws teeb meem.