Cov tub ntxhais hluas tshaj tawm COVID-19 'zine

Lub Rau Hli 1, 2021 · 

Cov tub ntxhais hluas tshaj tawm thiab faib COVID-19 kev sib koom tes ua lus Askiv thiab lus Spanish uas suav nrog cov lus piav qhia rau cov hluas, cov lus qhia hauv kev siv, thiab nkag mus rau cov ntaub ntawv hauv cheeb tsam hais txog COVID-19. Nyem rau ntawm cov duab hauv qab no txhawm rau rub koj daim ntawv!