Cov tub ntxhais hluas sau ntawv mus rau CVUSD Cov Thawj Coj Hauv Tsev Kawm Ntawv

Lub Tsib Hlis 7, 2020 · 

Cov tub ntxhais hluas sau ntawv mus rau CVUSD cov tswv cuab hauv tsev kawm ntawv xav kom lawv saib xyuas cov tub ntxhais hluas kev noj qab haus huv thiab kev nyob zoo. Lawv cov lus nug suav nrog xaiv chav kawm ua chaw nyab xeeb thiab kom muaj rau cov tub ntxhais kawm thaum lub sijhawm kawm ntawv. Lawv kuj nug tias cov chaw muaj kev nyab xeeb no tau ua haujlwm nrog cov neeg laus phooj ywg lossis kws tshaj lij kho mob hlwb, thiab suav nrog cov haujlwm xws li kev xav, kev piav dab neeg thiab kev cob qhia kev noj qab haus huv.