Ua Haujlwm Muaj Peev Xwm

Ua haujlwm nrog YLI! Kev ua haujlwm rau YLI qhia txog peb lub koomhaum kev muaj nuj nqis ntawm zej zog, Xamfab, Social Justice thiab Tswvyim.

Qhib cov neeg ua haujlwm qhib YLI:

Program Manager, Marin yuav tsim muaj cov hau kev rau cov tub ntxhais hluas los ua tus pab tswv yim, cov thawj coj, cov neeg piav dab neeg, thiab cov neeg txiav txim siab hauv kev ua haujlwm rau txoj cai thiab kev hloov hauv zej zog. Lawv nrhiav, ntiav, saib xyuas thiab saib xyuas cov neeg ua haujlwm, feem ntau ntawm Cov Haujlwm Pabcuam Cov Haujlwm thiab cov interns. Lawv yog cov kws tshaj lij uas tau pom zoo hauv kev npaj thiab kev khiav haujlwm hauv lub zej zog uas muaj kev koom tes thiab sib koom tes nrog rau kev ua haujlwm sib koom tes thiab tawm tswv yim rau kev sib pom zoo. Xav paub ntxiv thiab thov NYEM QHOV NO!