Cov Tswv Cuab Hauv Pawg, [email tiv thaiv]

  • Stipend
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Cov tub ntxhais hluas ntawm pawg neeg koom nrog yuav muab kev pom tsis muaj txiaj ntsig, tawm tswv yim thiab cov tswv yim ntawm kev tsim ntau cov apps tsim los qhia cov hluas txog kev mob hlwb thiab nce kev nkag mus rau kev saib xyuas los ntawm kev txuas nrog lawv tus kheej cov kev pabcuam. Cov tub ntxhais hluas koom yuav pab nrog nthuav thiab siv cov apps pom zoo thoob plaws hauv nroog.

Yog xav paub ntxiv txog yuav koom nrog licas, tiv tauj Rubi Salazar ntawm [email tiv thaiv] lossis Adas Wilson ntawm [email tiv thaiv].