Oakland Tub Ceev Xwm Zej Zog Cov Hluas Kev Sawv Cev Hauv Cov Hluas

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

OPC YLC tau pom los ntawm Oakland cov hluas uas tuaj ua ke tom qab Michael Brown raug tua hauv Ferguson rov qab rau xyoo 2015, raws li txoj hauv kev los coj cov suab lus hluas rau pej xeem kev txiav txim siab txog kev nyab xeeb. OPC YLC pab cuam tshuam tsev kawm ntawv mus rau hauv nkuaj raj los ntawm kev tsim thiab txhawb nqa kev ua raws txoj cai hloov pauv. Raws li peb ua haujlwm los tsim lwm txoj hauv kev rau tub ceev xwm, peb kuj txhim kho Oakland Tub Ceev Xwm Lub Tsev Haujlwm coj ua.

Nyem qhov no mus thov !!