Nce nqi zog rau cov hluas

  • Stipend
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Lub Rising Youth Award yog tsim los ntawm Fresno Youth Commission kom lees paub cov hluas uas tau ua dhau los ntawm kev tsim thiab siv lawv tus kheej txoj haujlwm rau lub hom phiaj los txhawb cov hluas thoob plaws lub nroog kom los ua neeg zoo rau Lub Nroog Fresno.

Qhov phiaj xwm yuav tsum yog cov hluas-pib thiab coj ua ntej xyoo 2019-2020 thiab yuav tsum muaj qhov xav tau hauv zej zog kom Fresno ua qhov chaw zoo.

Lub Nroog Fresno lees paub qhov tseem ceeb ntawm kev muaj cov tub ntxhais hluas uas muaj kev koom tes nrog tsoomfwv hauv nroog thiab txhawb nqa kom muaj kev sib txawv. Kev koom tes nrog tsoom neeg tuaj yeem tsim kho qhov kev paub txog tus kheej, thiab ua rau tus cwj pwm, kev ntseeg siab, thiab kev muaj peev xwm.

Hnub kawg yog lub Plaub Hlis Tim 20.

Cyaim ntawm no los thov!