Cov Tub Hluas Ntxhais Hluas, Hloov Fresno Cov Hluas Cov Kev Pab Cov Muaj Cov Coj

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship
Kev Tsim Kho Cov Tub Ntxhais Hluas Hauv Nroog Fresno Kev Loj Hlob Hauv Cov Qauv

Txoj Kev Txhim Kho Cov Hluas Kev Ua Thawj Coj yog ib txoj haujlwm ntev xyoo uas nrhiav kev txhim kho cov tub ntxhais hluas nyob hauv Transformative Climate Communities (TCC) txoj haujlwm thaj tsam ob qho tib si ua haujlwm thiab tus kheej kom loj hlob lawv cov kev txawj ua thawj coj thiab ua tus sawv cev rau Transform Fresno. Hloov Fresno Cov Thawj Coj Hluas yuav raug cob qhia hauv thaj tsam ntawm kev ncaj ncees ib puag ncig, kev paub nyiaj txiag, kev hais lus rau pej xeem, thiab ntau ntxiv. Cov txuj ci no yuav txhawb Transform Fresno Cov Thawj Coj Hluas kom txhawb nqa thiab txhawb nqa TCC cov phiaj xwm hauv zej zog thiab Hloov Fresno zej zog cov rooj sib tham. Cov rooj sib tham hauv txoj haujlwm yav tom ntej yuav muaj ua zoo rau pej xeem kev noj qab haus huv txhawj xeeb nrog COVID-19.

Kev Tsim Nyog Cov Cai

Txhua tus tub ntxhais hluas uas thov yuav tsum ua raws li cov qauv hauv qab no thiaj li txiav txim siab rau cov ntaub ntawv kawm thiab pawg tsim qauv pabcuam:

  • Nyob hauv lossis mus kawm ntawv rau hauv Zauv Zej Zog Kev Nyab Xeeb Hauv Cheeb Tsam tej phiaj xwm thaj chaw: zip code 93706 lossis 93721
  • Muaj nyob rau tag nrho lub sijhawm ntawm txoj haujlwm

** Thaum ua tiav cov rooj cob qhia, cov tub ntxhais hluas koom nrog yuav tau txais nyiaj pab rau kev koom tes.

Ntaub Ntawv Thov

Peb tab tom lees txais cov ntawv thov kom txog rau hnub Friday, Cuaj Hlis 2nd.

Cov ntawv thov tuaj yeem xa los ntawm email lossis ntawv xa mus rau Kato Prado ntawm [email tiv thaiv]

Sau Olga Moya [email tiv thaiv]

Lossis coj tus kheej tuaj rau ntawm Street Saints chaw ua haujlwm ntawm 1345 W. Eden Ave, Fresno, CA 93706.

Cov neeg thov yuav raug hu rau thaum tau txais thiab tshuaj xyuas daim ntawv thov. Cov neeg thov xaiv xaiv yuav raug ceeb toom rau ntawm lub hauv paus dov kom txog thaum tag nrho cov ntawv sau.

Yog xav paub ntxiv lossis muaj lus nug, thov hu rau Kato ntawm (559) 286-5817 lossis email ntawm [email tiv thaiv] LOSSIS Olga ntawm (559) 233-0345 lossis email ntawm [email tiv thaiv].

Nyem qhov no los rub tawm daim ntawv thov