Cov Tsav Xwm Tub Ntxhais Hluas, Lub Nroog ntawm Fresno

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Cov Thawj Coj raug xaiv los ntawm Fresno City Council rau 2-xyoos. Txaus siab rau Fresno cov hluas, hnub nyoog 15-21, tuaj yeem thov-cov haujlwm tam sim no qhib. Zoo siab txais tos txhua tus tub ntxhais hluas tuaj koom, tab sis tsuas yog cov thawj coj raug xaiv tsa tuaj yeem pov npav. Cov thawj coj yuav tsum tuaj koom cov rooj sib tham txhua hli thaum lub xyoo kawm ntawv. Tsawg kawg 10 teev ntawm kev koom nrog hauv cov xwm txheej hauv zej zog kuj tseem xav tau.

Nyem qhov no thov!

** Nco ntsoov xaiv "Fresno Youth Commission" los ntawm cov ntawv qhia zaub mov poob!