Cov Tsav Xwm Tub Ntxhais Hluas, Lub Nroog ntawm Fresno

  • Stipend
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Cov Tub Hluas Ntxhais, Fresno Youth Commission: Nroog Fresno Cov Tub Ntxhais Hluas yog raug xaiv tsa los ntawm Fresno City Council rau cov lus 2 xyoo. Xav Fresno cov hluas, hnub nyoog 15-21, thov tau. Cov ntawv thov raug lees txais los ntawm lub hauv paus. Mus saib qhov Cov Tub Hluas Ntxhais Hluav Taws Xob yog xav paub ntxiv thiab nyem qhov no mus rub tawm daim ntawv thov!