Cov Hluas Cov Tub Ntxhais Hluas, Hispañas Npaj Rau Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag

 • Stipend
 • Tsev Kawm Ntawv Credit
 • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
 • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
 • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
 • Grant / Scholarship

Hu Rau Fresno County Tsev Kawm Ntawv Theem Siab Latina Juniors !! Thov koom nrog Hispañas Koom Tes nrog Kev Tsim Kev Sib Raug Zoo Cov Hluas Kev Coj Ncaj Ncees thiab koom nrog ib txoj haujlwm thoob hauv lub xeev txhawm rau txhawb koj txoj kev tawm tsam thiab kev ua thawj coj !!

Nyem qhov no thov!

yuav tsum muaj:

 • 1st tiam neeg kawm
 • Tau txais su noj dawb lossis txo nqi qis
 • Yam tsawg kawg ntawm 2.5 GPA
 • Latin
 • Tshaj lij hauv tsev kawm theem siab
 • Mus koom kev sib tham ib hlis ib zaug

Xav paub ntau ntxiv, tiv toj: Hilda Osuna Perez [email tiv thaiv] thiab Valeria Salazar [email tiv thaiv]