Cov Thawj Coj Hluas, Marin Organizing for Racial Equity

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Peb tab tom nrhiav rau cov tub ntxhais hluas cog lus los ua tus thawj coj tsim cov txheej txheem kev ncaj ncees ntawm haiv neeg rau Marin County. Txhua tus neeg nyob hauv Marin County cov hnub nyoog ntawm 12-21 xyoo tau tsim nyog - cov tub ntxhais hluas muaj kev sib txawv thiab kab lis kev cai raug txhawb kom thov. Cov ntawv thov yuav tsum yog lub Yim Hli 29.

Cov tub ntxhais hluas yuav ** Tau Txais Nyiaj ** rau:
~ Kawm txog qhov cuam tshuam ntawm haiv neeg thiab kev ntxub ntxaug lwm haiv neeg
~ Tsim kom muaj kev ua thawj coj
~ Ua kom muaj kev ncaj ncees rau haiv neeg uas tsim kev hloov pauv tiag tiag
~ Muaj kev lom zem thiab ua phooj ywg

Nyem qhov no mus thov!