Cov Thawj Coj Hluav Taws Xob, Marin Kev Tawm Tsam rau Racial Equity

  • Stipend
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Peb tab tom nrhiav cov tub ntxhais hluas ua cov thawj coj los ua cov txheej txheem kev ncaj ncees rau Marin County.

Cov tub ntxhais hluas yuav tuaj ** TAU TUS NEEG ** los:
• Kawm txog cov teeb meem ntawm haiv neeg thiab kev ntxub ntxaug
• Tsim kev txawj ua thawj coj
• Ua tus coj kev ncaj ncees rau haiv neeg uas tsim muaj kev hloov tiag
• Muaj kev lom zem thiab ua phooj ywg

Nyem qhov no ua ntawv thov!