Cov Hluas Dab Neeg

  • Stipend
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Coachella Unincorporated tau nrhiav cov tub ntxhais hluas sib txawv, muaj hnub nyoog 15 -25, uas nyiam mloog txog cov dab neeg los ntawm peb cov neeg nyob deb nroog, tsis muaj kev vam meej. Muaj ib rooj plaub. Yog xav paub ntaub ntawv ntau ntxiv, tiv tauj Paulina Rojas, Tus Saib Xyuas Haujlwm, ntawm [email tiv thaiv].