Cov Hluas Storytellers, Coachella Uninc.

  • Stipend/Daim Npav Khoom Plig
  • Tsev Kawm Ntawv Credit
  • Kev Pabcuam hauv Zej Zos / Pab Dawb
  • Sau rau hauv phau ntawv / Ntawv xa mus rau Editor
  • Kev Them Tsheb Thauj Mus Los
  • Grant / Scholarship

Coachella Unincorporated tab tom nrhiav cov tub ntxhais hluas sib txawv, hnub nyoog 15-25, uas xav txhawb cov dab neeg los ntawm peb cov neeg nyob deb nroog, tsis koom nrog. Muaj nyiaj pab kawm ntawv. Yog xav paub ntxiv, hu rau Katy Torres, Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm, ntawm [email tiv thaiv].