ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនការពាររបស់ YLI ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីគំរូដោយមជ្ឈមណ្ឌលសហព័ន្ធសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានសារធាតុដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពយុវជនម៉ារីនត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាក្រុមចម្រុះបង្ការទប់ស្កាត់កំពូលនៅក្នុងប្រទេស។

|
ប្រវត្តិរបស់យើង