ប្លុកសប្បាយលក់

ការិយាល័យកណ្តាលវ៉ាលីបើក។ YLI ក្លាយទៅជាគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិផ្តាច់មុខសម្រាប់សហគមន៍ប្រមូលផ្តុំដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគ្រឿងស្រវឹង។

|
ប្រវត្តិរបស់យើង

ក្នុងចំណោមក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍ចំនួន 1,000 សហភាពប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហរដ្ឋអាមេរិក (CAD-CA) បានទទួលស្គាល់ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាសុខភាពយុវជន Marin របស់ YLI ក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធភាពបង្ការកំពូលនៅក្នុងប្រទេស។