ការផ្លាស់ប្តូរកើតឡើងនៅពេលការសន្ទនាកើតឡើង។ នៅវិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនយើងជឿថាការសន្ទនាដែលមានសារៈសំខាន់ពិតប្រាកដកើតមានឡើងនៅពេលសម្លេងទាំងអស់ត្រូវបានគេឮ។ ហើយយើងនៅទីនេះដើម្បីធានាថាសម្លេងយុវជនត្រូវបានគេស្តាប់។ ច្បាស់លាស់និងច្បាស់លាស់។

ប្រាប់រឿងរបស់អ្នកនៅទីនេះសម្រាប់ឱកាសដើម្បីបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

  • សូមផ្ដល់អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដូច្នេះយើងមានមធ្យោបាយក្នុងការទាក់ទងប្រសិនបើចាំបាច់។ អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ។
  • ប្រភេទឯកសារដែលបានទទួលយក៖ jpg, jpeg, png, gif ។