បរិច្ចាគតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិឬភាគហ៊ុន

យើងរីករាយនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិឬស្តុករបស់អ្នកហើយបង្វែរវាទៅជាសំលេងយុវវ័យ។

សូមអ៊ីម៉ែល [email protected] ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះ។