ក្របទី ១៩- សាលាក្រុងយុវជន

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែឧសភា 6 @ 5: 30 ម៉ោង - 7: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
សូម​អោយ 6
ម៉ោង:
5: 30 pm - 7: 00 pm
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
វេបសាយ:
HTTPS://ZOOM.US/J/91077946844
តំបន់:

អ្នករៀបចំ

ម៉ាកខេយឌ័រ
ទូរស័ព្ទ:
(408) 759-5334
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
mckayduran@gmail.com

ទីកន្លែង

ពង្រីក
វេបសាយ:
HTTPS://ZOOM.US/J/91077946844