សុបិនវិទ្យាល័យមួយរួបរួមគ្នា!

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែមីនា 2, 2019 @ 8: 45 ព្រឹក - 3: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែមីនា 2, 2019
ម៉ោង:
8: 45 ព្រឹក - 3: 00 ម៉ោង
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
តំបន់:
កម្មវិធី:
គោលនយោបាយនិងការផ្តល់អំណាចដល់យុវជនដែលមានសុខភាពល្អ (HYPE)

អ្នករៀបចំ

Rubi Salazar

ទីកន្លែង

Sequoia High School
1201 Brewster Avenue
ទីក្រុង Redwood, CA 94062 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី