គណៈកម្មការសាលាក្រុងយុវជនម៉ាដារ៉ា

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែមីនា 25 @ 8: 00 ព្រឹក - 5: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​មីនា 25
ម៉ោង:
8: 00 ព្រឹក - 5: 00 ម៉ោង
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
តំបន់:
កម្មវិធី:
គណៈកម្មការយុវជន Madera

អ្នករៀបចំ

Yvette Flores
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
yflores@yli.org