គណៈកម្មាធិការយុវជនខណ្ឌម៉ារីនបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រើប្រាស់សារធាតុ

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែធ្នូ 11 @ 6: 30 ម៉ោង - 8: ល្ងាច 30

|ព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើង (ឃើញ​ទាំងអស់)

ព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅខែមករា 15, 2019 នៅ 6: 30pm

ព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅខែកុម្ភៈ 12, 2019 នៅ 6: 30pm

ព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅខែមីនា 12, 2019 នៅ 6: 30pm

ព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅខែមេសា 23, 2019 នៅ 6: 30pm

ព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅខែឧសភា 21, 2019 នៅ 6: 30pm

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​ធ្នូ 11
ម៉ោង:
6: 30 pm - 8: 30 pm
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
តំបន់:
កម្មវិធី:
គណកម្មការយុវជនម៉ាយនខន (MCYC)

អ្នករៀបចំ

Elaine Mensa-Wilmot
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
[email protected]

ទីកន្លែង

មជឈមណ្ឌលមជឈមណ្ឌលមនុសម៉ងរីនេនឆនំ 410b
ឌីជីថលមជ្ឈមណ្ឌល 3501, បន្ទប់ 401b
San Rafael, CA 94903 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី