ការឆ្លើយតបរបស់ខោនធីម៉ារីនចំពោះការរាតត្បាតជំងឺអូផ្ចូអ៊ីដ

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែមីនា 30 @ 6: 30 ម៉ោង - 8: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​មីនា 30
ម៉ោង:
6: 30 pm - 8: 00 pm
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
វេបសាយ:
bit.ly/atodmarin
តំបន់:
កម្មវិធី:
គណកម្មការយុវជនម៉ាយនខន (MCYC)

អ្នករៀបចំ

សូនីយ៉ាសាល់ហ្សាម៉ាន់
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
[email protected]

ទីកន្លែង

ពង្រីក