កិច្ចប្រជុំយុវជនយុវជនម៉ារីន

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែកុម្ភៈ 15 @ 8: 30 ព្រឹក - 2: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​កុម្ភៈ 15
ម៉ោង:
8: 30 ព្រឹក - 2: 00 ម៉ោង
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
តំបន់:

អ្នករៀបចំ

Anna Salem

ទីកន្លែង

សាកលវិទ្យាល័យដូមីនិក
50 Acacia Avenue
San Rafael, CA 94901 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី