បណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍
  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងផុតហើយ។

ខែកុម្ភៈ 18 @ 3: 00 ម៉ោង - 4: ល្ងាច 00

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​កុម្ភៈ 18
ម៉ោង:
3: 00 pm - 4: 00 pm
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
តំបន់:
កម្មវិធី:
Coachella Unincorporated

អ្នករៀបចំ

បារេតញូហ្វកឃីក
អ៊ី​ម៉ែ​ល​:
barrettf@alianzacv.org

ទីកន្លែង

បណ្ណាល័យខូឆលឡា
1500 ផ្លូវ 6th
Coachella, CA 92236 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី