សាលកិត្តិនាមរបស់ស្ត្រី

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍

ខែមីនា 7 @ 3: 30 ម៉ោង - 5: ល្ងាច 30

$ 39

សេចក្ដីលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ:
ខែ​មីនា 7
ម៉ោង:
3: 30 pm - 5: 30 pm
តម្លៃ:
$ 39
ប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍:
វេបសាយ:
www.smcwomenlead.org
តំបន់:

ទីកន្លែង

មហាវិទ្យាល័យ Skyline
មហាវិទ្យាល័យ 3300 បណ្ឌិត
សានប៊្រូរ៉ូ, CA 94066 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ Google ផែនទី