ប្រតិទិនកម្មវិធី

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍

ការស្វែងរកព្រឹត្តការណ៍និងការរុករករុករក

ការរុករកទិដ្ឋភាពព្រឹត្តការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍សំរាប់ខែមេសា 2019

ប្រតិទិនព្រឹត្តិការណ៍

ប្រតិទិនព្រឹត្តិការណ៍
កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​សៅរ៍ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ
1
2
3

គណកម្មាធិការយុវជនក្រុងម៉ាឌ្រីដដំបូងបង្អស់ស្បថចូលកាន់តំណែង

4

Fresno សិល្បៈហប

5
6
7
8
9
10
11

ការទទួលទាន: អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

12
13
14
15

គណៈកម្មាធិការយុវជនរបស់ SF បោះឆ្នោតលើថ្នាំជក់

16
17
18

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគណៈកម្មការយុវជនខណ្ឌសានម៉េតូ

19

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការយុវជន Fresno

20
21
22
23

សាលាក្រុង Half Moon Bay: ការប្រើប្រាស់សារធាតុសុខភាពផ្លូវចិត្តនិង Cannabis ពាណិជ្ជកម្ម

គណៈកម្មាធិការយុវជនខណ្ឌម៉ារីនបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រើប្រាស់សារធាតុ

24
25

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការយុវជន Fresno

កិច្ចប្រជុំសាធារណៈរបស់គណកម្មាធិការយុវជនខណ្ឌសានម៉េតូ

26
27
28
29
30
1
2

ស្ដាប់ទៅអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រឿងស្រវឹងក្នុងហ្វ្រេសណូ

3

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការយុវជន Fresno

4
5
+ នាំចេញព្រឹត្តិការណ៍