ប្រតិទិនកម្មវិធី

កំពុងផ្ទុកព្រឹត្តិការណ៍

ការស្វែងរកព្រឹត្តការណ៍និងការរុករករុករក

ការរុករកទិដ្ឋភាពព្រឹត្តការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ឧសភា 2019

ប្រតិទិនព្រឹត្តិការណ៍

ប្រតិទិនព្រឹត្តិការណ៍
កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​សៅរ៍ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ
29
30
1
2

ស្ដាប់ទៅអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រឿងស្រវឹងក្នុងហ្វ្រេសណូ

3

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការយុវជន Fresno

4
5
6
7
8
9
10
11

សន្និសីទភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់ 2019

សន្និសីទសុខភាពផ្លូវចិត្ត

12
13
14
15
16

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគណៈកម្មការយុវជនខណ្ឌសានម៉េតូ

17

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការយុវជន Fresno

18
19
20
21

គណៈកម្មាធិការយុវជនខណ្ឌម៉ារីនបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រើប្រាស់សារធាតុ

22
23

ការតាំងពិព័រណ៍គណៈកម្មាធិការយុវជនខណ្ឌសានម៉េតូ

24
25
26
27
28

គណកម្មាធិការយុវជននៃទីក្រុងម៉ារីនខោនធីចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំ

29
30

មនុស្សវ័យក្មេងរៀបចំ!

31

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការយុវជន Fresno

1
2
+ នាំចេញព្រឹត្តិការណ៍