ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើងគឺជាដៃគូដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការងាររបស់យើងដោយជឿជាក់លើអំណាចនៃសម្លេងយុវជននិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីសហគមន៍ដែលយើងបម្រើ។

 

ធូកុង

 • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • ទីប្រឹក្សា

ខេមរ៉ុនឃឺត

 • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • នាយកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មអូមនីវេ

Bill Leitsch

 • សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • អនុប្រធាន, TM Forensics ហិរញ្ញវត្ថុ

Phillip Martin Gonzalez

 • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • គ្រូបង្រៀននាយកដ្ឋាន Chicano និងឡាតាំងសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ារដ្ឋហ្វ្រេសណូ

Ivoree Robinson

 • សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • អនុប្រធាន, CRM, CIC, CISR

អេលីសាបិតរ៉ូម៉ារ៉ូ

 • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • ជំនួយការអនុប្រធានអធិការបតីនៃរដ្ឋាភិបាលនិងទំនាក់ទំនងសហគមន៍, មាត់ទន្លេយូស៊ី

Nawz Talai

 • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • ប្រធានផ្នែកគុណភាពមន្ទីរពេទ្យឡាហ្គូណាហុងដា

លោក James Wiley

 • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • អ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple Inc.