បុគ្គលិក

នាយក​ប្រតិបត្តិ

ទំនាក់ទំនង និងការអភិវឌ្ឍន៍

ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស

កម្មវិធី

បុគ្គលិកកម្មវិធីប្រចាំតំបន់

ជ្រលង Coachella ភាគខាងកើត

Fresno

ឡងប៊ិច

Madera

ម៉ារីនខោនធី

Merced

សាន​ហ្វ្រា​ន់​ស៊ី​ស្កូ

សានម៉េតូខោនធី

សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលនិងប្រឹក្សា