បុគ្គលិក

បុគ្គលិកទូទៅ

ម៉ារីយ៉ាអាឡឺរ៉េស

  • ប្រធានមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ
  • [email protected]

David Lopez

  • ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បុគ្គលិកកម្មវិធីប្រចាំតំបន់

ជ្រលង Coachella ភាគខាងកើត

Fresno

ឡងប៊ិច

ម៉ារីនខោនធី

Merced

សាន​ហ្វ្រា​ន់​ស៊ី​ស្កូ

សានម៉េតូខោនធី