បុគ្គលិក

បុគ្គលិកទូទៅ

បុគ្គលិកកម្មវិធីប្រចាំតំបន់

ជ្រលង Coachella ភាគខាងកើត

Fresno

ឡងប៊ិច

Madera

ម៉ារីនខោនធី

Merced

សាន​ហ្វ្រា​ន់​ស៊ី​ស្កូ

សានម៉េតូខោនធី