អាលីសាកាស្ត្រូ (នាង/នាង)

Alyssa គឺជាជនជាតិដើមនៅទីក្រុង Merced ដែលងប់ងល់នឹងការបង្កើតផ្ទះដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់ប្រជាជននិងយុវជននៅទីក្រុង Merced ។ អាលីសាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសម្រាប់កម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុវជនមេឌារបស់វិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជន យើងជាយុវជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការឆ្ពោះទៅមុខ។ ក សំឡេង Spotify ឡើងលើអាល់ម៉ុង, Alyssa មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការអនុវត្តការផ្សាយព័ត៌មាន។ Alyssa ជឿជាក់ថាការវិនិយោគលើយុវជនគឺជាការវិនិយោគលើសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។