អាណា Pletcher

  • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
  • ដៃគូ, O'Melveny

អាណាគឺជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនិងជាសាស្រ្តាចារ្យច្បាប់នៅ UC Berkeley និង UC Hastings ។ កូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ព័រតូរីកូនិងដំបូងបង្អស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងដើម្បីចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យយេលនិងច្បាប់ Berkeley ។ អាណាបានចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍របស់នាងអស់រយៈពេល ២០ ឆ្នាំមកហើយក្នុងសមត្ថភាពស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើន។ អាណានិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងហៅមីលវ៉ាលមកផ្ទះ។ 

http://annapletcher.com/about/