អេដូដូដូ“ ឡាឡា” Gonzalez

Eduardo“ Lalo” Gonzalez គឺជាប្រធានកម្មវិធីនៃការិយាល័យនៅ San Mateo County នៃវិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជន។ គាត់សំរបសំរួលបណ្តាញផ្សាយផ្ទាល់រាត្រីថ្ងៃសុក្រជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍យុវជនទូទាំងរដ្ឋដែលមាន ១២ ជំពូកនៅទូទាំងស្រុកដែលមេដឹកនាំយុវជននិងសម្ព័ន្ធមិត្តពេញវ័យធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការលើកកម្ពស់សំលេងយុវជនតាមរយៈគំរោងសកម្មភាពដឹកនាំដោយយុវជន។

នៅក្នុងតួនាទីរបស់គាត់ឡូកាផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលដល់ជំពូកនិមួយៗដើម្បីជួយក្រុមឱ្យផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់ពួកគេទៅមុខ។ គាត់ក៏ដើរតួជាមេដឹកនាំនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់មនុស្សពេញវ័យទៅក្រុមយុវជនពីរនៅក្នុងស្រុកដែលជាគោលនយោបាយថ្មីមួយដែលឈ្នះលើសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងមួយទៀតដែលធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈប្រកបដោយសមធម៌និងយុវវ័យ។ ឡែឡូបានចូលរួមក្នុងគម្រោងស្រាវជ្រាវសកម្មភាពដែលដឹកនាំដោយយុវវ័យខណៈពេលកំពុងរៀននៅវិទ្យាល័យនៅតំបន់កូខាឆាឡាកាលីហ្វ័រនីញ៉ាធ្វើឱ្យគាត់ជាអ្នកជំនាញក្នុងការគាំទ្រដល់យុវជននិងមនុស្សពេញវ័យដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

ឡោឡារីករាយនឹងការរាំពិភពលោកវៃស៍របស់លោក Harry Potter និងការបរិភោគអាហារសមុទ្រ។