លោកយ៉ូស្វេអេសេរ៉ូរ៉ូវ៉េ

  • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជន

យ៉ូស្វេបានបម្រើការនៅគណៈកម្មាធិការយុវជនខោនធីម៉ារីនដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់វិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអស់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ។ ឥឡូវគាត់កំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យចចវ៉ាស៊ីនតោន។ លោកបានបម្រើការជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលីលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ ។ 

https://www.linkedin.com/in/josh-espulgar-rowe-51939916b/