គ្រីស្ទីនប៊ែដិន

  • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
  • ប្រធានបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Bitwise ឧស្សាហកម្ម

គ្រីស្ទីនមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងសារព័ត៌មាន។ ដោយបានធ្វើការឱ្យអង្គការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនគ្រីស្ទីនបានបង្កើតស្ទូឌីយោតូធីដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមហ៊ុនចែករំលែកកន្លែងធ្វើការមួយនៅឆ្នាំ ២០១៨ នៅអូកលេន។ បច្ចុប្បន្ននាងជាប្រធានបុគ្គលិកសម្រាប់ប៊ីតវេសសសឧស្សាហកម្មដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាមួយនៅ Fresno ដែលផ្តោតលើការអប់រំបច្ចេកវិទ្យាស៊ីវិលនិងទីកន្លែង។

https://www.linkedin.com/in/kristinbelden/