កាឡាហ្វៀ

កាលីហ្វាគឺជាសៀវភៅគោលនយោបាយយុវជនទូទាំងរដ្ឋរបស់លីដែលពង្រីកការនិទានកថារបស់យុវជនលើប្រធានបទនិងបញ្ហាដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគេនិងសហគមន៍។

បញ្ហាពីមុន ៗ របស់កាឡាហ្វៃបានផ្តោតលើកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌយុវវ័យសមធម៌អប់រំនិងដោះស្រាយភាពអាម៉ាសក្នុងសហគមន៍ពណ៌។ សូមពិនិត្យមើលអត្ថបទថ្មីៗដែលមានចំណងជើងថា " ភាពជាស្ត្រីភេទផ្ទុយគ្នា នៅខាងក្រោមនិងទាក់ទង Jarret Ramones នៅ [អ៊ីមែលការពារ] សម្រាប់ច្បាប់ចម្លងបោះពុម្ព។

សមាជិក Calafia ត្រូវបានជ្រើសរើសជារៀងរាល់ឆ្នាំពីការិយាល័យលីនីមួយៗដើម្បីបង្កើតនិងកែសម្រួលប្រធានបទនិងរឿងរ៉ាវដែលបានបង្ហាញ។ ពួកគេក៏ត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរទៅសន្និសីទសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសនិងថ្នាក់ជាតិនិងរៀនពីជំហានដើម្បីផលិតការបោះពុម្ពផ្សាយ។