អេក្រង់បាញ់ 2021-09-08 នៅ 5.35.02 ល្ងាច

នេះគឺជាតំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកច្បាប់ចម្លងរបស់អ្នក៖ https://yli.org/wp-content/uploads/2021/08/Copy-of-COVID-19-Zine-2-English.pdf