ការនិទានរឿង EL

គម្រោងការនិទានរឿងរបស់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅ Fresno Unified School District ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងនាមជាសិស្ស EL នៅក្នុង FUSD – ល្អ និងអាក្រក់។ យុវជននឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ និងផ្តល់ដំណោះស្រាយដល់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងអ្នកដឹកនាំអប់រំ ដើម្បីគាំទ្រការអប់រំ EL ។

ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួម?

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមទាក់ទង Johnsen Del Rosario នៅ [អ៊ីមែលការពារ] or Daniel Gonzalez នៅ [អ៊ីមែលការពារ].