ក្រុមយុវជនថ្នាំជក់ឡុងប៊ិចប៊ិច

ក្រុមយុវជនថ្នាំជក់ឡុងប៊ិចកំពុងបង្កើតយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្ហាញពីវិធីផ្សែងបារីជក់ថ្នាំជក់និងផលប៉ះពាល់មិនស្មើគ្នាចំពោះយុវជននៅឡងប៊ិច។