គណៈកម្មការយុវជន Madera

យើងកំពុងជ្រើសរើស !! ស្វែង​យល់​បន្ថែម

  • ឥណទានសាលា
  • សេវាកម្មសហគមន៍ / ម៉ោងស្ម័គ្រចិត្ត
  • ភាពជាអ្នកនិពន្ធនៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយ / អក្សរសម្រាប់និពន្ធនាយក
  • ការទូទាត់សំណល់ដឹកជញ្ជូន
  • អាហារូបករណ៍ / អាហារូបករណ៍

សូមអរគុណចំពោះភាពជាដៃគូដ៏មានអំណាចជាមួយសាលារៀនស្រុក Madera មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនិងដៃគូសាធារណៈនិងឯកជនទីក្រុង Madera បានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការយុវជននៅខែកញ្ញា 5, 2018 ។

គណៈកម្មការយុវជនជាសំលេងរបស់យុវវ័យនៅក្នុងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន។ A បានទទួលស្គាល់ជាអង្គភាពរដ្ឋបាលទីក្រុងគណៈមេធាវីយុវជន Madera នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Madera និងអភិបាលក្រុងអំពីគោលនយោបាយនិងច្បាប់ទាក់ទងនឹងប្រជាជនវ័យក្មេង។ គណៈកម្មការក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរក្នុងការផ្តល់យោបល់និងអនុសាសន៍លើច្បាប់ស្នើសុំទាំងអស់ដែលនឹងជះឥទ្ធិពលដល់យុវជនមុនពេលក្រុមប្រឹក្សាក្រុងត្រូវការសកម្មភាពចុងក្រោយ។

គ្រាន់តែកាលពីឆ្នាំមុនគណៈកម្មការយុវជនដែលគាំទ្រដោយ YLI បានជួយអនុម័តគោលនយោបាយដែលបង្កើតការងារសម្រាប់យុវជនបង្កើតវិទ្យាស្ថានយុត្តិធម៌ស្ដារឡើងវិញសម្រាប់ការផឹកមិនគ្រប់អាយុនិងធានាថាថ្លៃអនីតិជនត្រូវបានដកចេញពីសៀវភៅក្នុងចំណោមគោលនយោបាយមិនគួរឱ្យជឿផ្សេងទៀត។ នៅម៉ាដារ៉ាវានឹងក្លាយជាវេទិកាសំខាន់មួយសម្រាប់នាំយកសម្លេងយុវជនទៅរកតុការធ្វើសេចក្តីសម្រេច។

គណៈកម្មាការដំបូងនឹងមានមនុស្សវ័យក្មេង 7 ។ កម្មវិធីកំពុងត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់រយៈពេល 2019-2020 ។ យុវជនយុវនារីទាំងអស់អាយុ 15-21 ទាំងអស់ត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការដាក់ពាក្យ - យុវវ័យនិងយុវវ័យនៃក្រុម LGBTQ + ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យដាក់ពាក្យ!