អ្នកចាំទីរបស់ខ្ញុំ

បងប្រុសបង្វិលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ (MBK) ចូលរួមយុវជនអាយុពណ៌ 15-25 នៅក្នុងស៊េរីស្រាវជ្រាវស្រាវជា្រវស្តីពីយុត្តិធម៌អនីតិជននិងការការពារអំពើហឹង្សាដោយប្រើប្រាស់ពហុមេឌាដែលដឹកនាំដោយយុវវ័យដើម្បីជូនដំណឹងអំពីទស្សនិកជនចម្រុះនៅឡងប៊ិច។ មនុស្សវ័យក្មេងមានឱកាសដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីធនធានអ្វីដែលអាចរកបានសម្រាប់យុវជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងរបៀបដែលសហគមន៍ឡុងប៊ិចអាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍយុវជន។ អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនឹងបង្កើតផលិតផលដែលមើលឃើញជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការរកឃើញនិងអនុសាសន៍ពីការវាយតម្លៃរបស់ពួកគេ។

អ្នកយកព័ត៌មានវ័យក្មេងក៏នឹងបង្កើតរឿងពហុព័ត៌មានផ្តោតលើដំណោះស្រាយមួយស្តីពីការបង្ការអំពើហឹង្សានិងគ្រួសារដែលមានបទពិសោធន៍ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌដូច្នេះទស្សនិកជនអាចស្វែងយល់ពីធនធានអ្វីខ្លះសម្រាប់យុវជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅពេលប្រឈមនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌហើយបន្ទាប់មក។

អ្នកយាមរបស់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាគម្រោងដែលទទួលបានមូលនិធិពីអង្គការ មន្ទីរសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មឡុងប៊ិច.