កម្មវិធីយុវជន Novato

កម្មវិធីយុវជន Novato គឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលចូលមកសហគមន៍ Novato ។ យើងរំភើបណាស់ក្នុងការបង្កើតកន្លែងមួយដែលយុវជនអាចមករួមគ្នាដើម្បីកសាងសហគមន៍ ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលពួកគេពេញចិត្ត និងពាក់ព័ន្ធជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេ និងជួយបង្កើតសហគមន៍ Novato ដែលមានសមធម៌ និងផ្តោតលើសុខភាពរបស់យុវជន។ ចេញ​ទៅ​ការ​ប្រជុំ​ទូទៅ​របស់​យើង! ឥឡូវនេះ យើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការបង្កើតផែនការសកម្មភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តដែលដោះស្រាយការធ្វើអត្តឃាត ការរើសអើងជាតិសាសន៍ ការគំរាមកំហែង ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន និងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សវ័យក្មេង។

ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួម?

យុវជនអាយុ 12-21 ឆ្នាំដែលរស់នៅ ឬបច្ចុប្បន្នទៅសាលារៀននៅ Novato មានសិទ្ធិចូលរួម។ យើងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់យុវជននៃពណ៌, LGBTQIA+ និងយុវជនជំនាន់ទី XNUMX ឱ្យអនុវត្ត។ 

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួម សូមផ្ញើអ៊ីមែលមក Maria Navarro នៅ [អ៊ីមែលការពារ]. កិច្ចប្រជុំនឹងប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 4:00-5:00 ល្ងាច នៅបន្ទប់សហគមន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ Hill (វិទ្យាល័យ Marin Oaks)។