កម្មវិធី

វិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជននាំយុវជនចូលរួមជាមួយគ្នានិងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការផ្លាស់ប្តូរសង្គមជាវិជ្ជមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ យើងសម្រេចបាននូវលទ្ធផលនេះតាមរយៈការស្តាប់គំនិតរបស់ពួកគេការបង្កើនជំនាញនិងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេនិងការផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឧបករណ៍បណ្តុះបណ្តាលនិងធនធានដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឱ្យសម្លេងរបស់ពួកគេបានឮ។

យើងដំណើរការកម្មវិធីតាមសហគមន៍នៅការិយាល័យចំនួន 7 និងទូទាំងរដ្ឋ។ ប្រើផែនទីឬតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីរកមើលតំបន់ដែលអ្នកចង់ដឹងបន្ថែម។

កម្មវិធីរបស់យើង