ទូទាំងរដ្ឋ

កម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន

កម្មវិធីកន្លងមក

កំណត់ពេលនៃការឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងមូល

ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩ · 

អង្គការ HOPE Coalition បង្ហាញនៅសន្និសីទសមាគមសុខភាពសាធារណៈអាមេរិក

អង្គការ HOPE Coalition បង្ហាញនៅក្នុងសន្និសិទសមាគមសុខភាពសាធារណៈអាមេរិកនៅទីក្រុងអាត្លង់តា ដើម្បីចែករំលែកផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះពាល់នឹងគ្រឿងស្រវឹង និងសារធាតុលើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យុវជន។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ · 

យុវជន HOPE ធ្វើ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​លើ​បណ្តាញ​សង្គម

បន្ទាប់ពីបីឆ្នាំនៃការកសាងការងារនេះពីកម្រិតមូលដ្ឋាន អ្នកដឹកនាំយុវជន HOPE និងសម្ព័ន្ធមិត្តពេញវ័យបានមករួមគ្នាដើម្បីធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយសមាជិកសភា Buffy Wicks និងដៃគូដំបូងរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Jennifer Seibel Newsom ។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ១០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ · 

អង្គការ HOPE Coalition បង្ហាញគោលការណ៍គំរូមួយដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដល់យុវជននៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Meta

ថ្ងៃទី ១០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ · 

គោលនយោបាយគំរូរបស់ HOPE Coalition មានគោលបំណងកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

អង្គការ HOPE Coalition បង្ហាញគោលការណ៍គំរូមួយដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដល់យុវជននៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទៅជា Meta (ពីមុនហៅថា Facebook)។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · 

សម្ព័ន្ធយុវជនសង្ឃឹមត្រូវបានបើកដំណើរការ

សម្ព័ន្ធយុវជនថ្មីធានាថាសំឡេងយុវជនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងចលនាដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានសុខភាពល្អ។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ · , ,

វិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនទទួលបាន YouthWire

YLI បានស្វាគមន៍ចំពោះយុវវ័យ YouthWire ដែលជាកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយុវវ័យទូទាំងរដ្ឋនៅក្នុងអង្គការនៅខែតុលា 1 និង 2018 ។ 

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៧ · 

ច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលក់ថ្នាំជក់ក្លាយទៅជាច្បាប់រដ្ឋ

យុវជននិងបុគ្គលិក YLI នៅ San Mateo បានប្រមូលការគាំទ្រសម្រាប់ច្បាប់ទូទាំងរដ្ឋដើម្បីបញ្ឈប់និងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណហាងប្រសិនបើអ្នកលក់រាយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសម្តងហើយម្តងទៀតពីការលក់ផលិតផលថ្នាំជក់ដល់អនីតិជន។

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ១០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ · 

រថយន្តមិនជក់បារីអនុម័ត

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាអនុម័តសួនកុមារដែលគ្មានផ្សែង

ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ · 

កាលីហ្វ័រនីញ៉ាបានឆ្លងកាត់កន្លែងគ្មានផ្សែងបារីកន្លែងធ្វើការភោជនីយដ្ឋាននិងបារ

ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ · 

ករយតៃម្លយុទសេ្រកមយុតិធម៌ែដលបញចប់េយ YLI

ជាមួយនឹងការផ្តល់មូលនិធិពីមូលនិធិ James Irvine ក្នុងឆ្នាំ 2001 YLI បានធ្វើការស្កែនលើកដំបូង និងការវាយតម្លៃអំពីសប្បុរសជននៅថ្នាក់ជាតិ។ នៅពេលនេះ សប្បុរសជន ទទួលបានសន្ទុះ… បន្តទៀត

អាន​បន្ត
ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាឆ្នាំ ២០០៦ · ,

វិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនបើកទ្វារនៅម៉ារីន