ចន្លោះប្រហោងសម្រាប់ខ្មៅជនជាតិដើមនិងយុវជននៃពណ៌

ភាគច្រើននៃអ្នកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងគឺយុវជនដែលមានពណ៌សម្បុរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីបង្កើតកន្លែងទំនាក់ទំនងសម្រាប់យុវជនប៊ីអាយភីអូ កម្មវិធីទាំងនេះផ្តល់នូវការព្យាបាលតាមបែបវប្បធម៌ដូចជា វប្បធម៌ Cura និង ជេលីនណូបែលក៏ដូចជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យុវជន BIPOC ក្នុងការគិតគូររៀបចំផែនការនិងអនុវត្តយុទ្ធនាការដែលត្រូវនឹងតម្រូវការជាក់លាក់របស់ពួកគេ។

កម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន

កម្មវិធីកន្លងមក