ជម្មើសជំនួសទៅនឹងប៉ូលា

អ៊ីលីឈរជាមួយសហគមន៍របស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំពើហឹង្សារបស់ប៉ូលីសនិងអំពាវនាវអោយមានជំរើសសំរាប់សហគមន៍ នៅទូទាំងរដ្ឋយុវជនរបស់យើងកំពុងលើកស្ទួយរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយភាពសាហាវឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីស។ ធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីដកមន្រ្តីធនធាននិស្សិតដែលផ្តោតលើយុវជនដែលមានពណ៌សម្បុរចេញពីទីធ្លាសាលារៀនហើយជំនួសពួកគេដោយអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាធនធានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការអនុវត្តយុត្តិធម៌ផ្លាស់ប្តូរ។ និងការបង្កើតជម្រើសនៃការព្យាបាលចំពោះប៉ូលីសដែលដោះស្រាយមូលហេតុដើម។

កម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន

កម្មវិធីកន្លងមក