ចន្លោះសម្ព័ន្ធភាពផ្អែកលើយេនឌ័រ

កម្មវិធីមួយចំនួនរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសដើម្បីបង្កើតកន្លែងទំនាក់ទំនងយេនឌ័រសម្រាប់យុវជន។ កម្មវិធីទាំងនេះនិយាយអំពីទស្សនៈយេនឌ័រអំពើហឹង្សានិងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្តល់កន្លែងសម្រាប់យុវជនក្នុងការស្រមៃរៀបចំផែនការនិងអនុវត្តយុទ្ធនាការដែលត្រូវនឹងតម្រូវការជាក់លាក់របស់ពួកគេ។

កម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន

កម្មវិធីកន្លងមក