ធនធាន និងតំណាង LGBTQI+

ពិភពលោកមិនមានអារម្មណ៍ដូចជាកន្លែងរួសរាយរាក់ទាក់ ឬមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យុវវ័យដែលមានភាពទាក់ទាញច្រើននោះទេ ដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងផ្តោតលើការបង្កើតធនធាន និងឱកាសក្នុងការថែទាំខ្លួនឯង បំបាត់ការមាក់ងាយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្ត កន្លែងយុវជនមិនប្រកាន់ភេទ និងការតស៊ូមតិសម្រាប់កន្លែងសុវត្ថិភាព។ សម្រាប់យុវជន ក្រុមគ្រួសារ និងអ្នកអប់រំ។ យុវជនរបស់យើងផងដែរ។ ដឹកនាំការបណ្តុះបណ្តាល និងបទបង្ហាញ និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារ ដើម្បីអប់រំសហគមន៍របស់យើង។ អំពីភេទ និងផ្លូវភេទ។

កម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន