សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត

ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះសុខភាពផ្លូវចិត្តជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងសុខុមាលភាពសហគមន៍។ នៅអ៊ីលីយុវជនកំពុងធ្វើការកំណត់វាសនាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងតស៊ូមតិអំពីធនធានសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលសមស្របនិងអាចចូលដំណើរការបាននៅតាមសាលាក្នុងសហគមន៍និងតាមអ៊ីនធឺណិត.

កម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន

កម្មវិធីកន្លងមក